Damina

Damina består av dels den enskilda firman Jongården, som äger och förvaltar fastigheten Jongården och dess tillgångar, dels Damina AB, som driver all verksamhet. Damina AB och Jongården ensk firma är baserad på Holmön och verksamheten vilar på tre ben: Dator, Miljö och Natur = DaMiNa.

Miljöbenet
Förutom arbetsmiljömätningar och andra arbetsmiljö- och miljöupp-drag, har företaget flera andra verksamheter inom miljöbenet. Damina AB sköter väderstationen på Holmön, på uppdrag av SMHI, och Holmöns Återvinningsgård (ÅVG), på uppdrag av Allmiljö AB och Vakin AB. I miljöbenet ligger även konsultverksamhet avseende småskalig energiproduktion, avlopps- och avfallshantering.

Naturbenet
Inom naturbenet ordnar jag olika typer av upplevelseutflykter, som t ex sälspaning eller Holmön Grand Tour. Vidare gör jag transporter med båt, bil och snöskoter. De vintrar isen bär stakar och underhåller Damina AB en skoterled mellan Holmön och fastlandet. Det sker på uppdrag av Trafikverket. Vidare driver jag Toras bigård med biodling och honungsförsäljning. Holmöhonung finns att köpa på Holmöns Lanthandel eller direkt från Damina. Även denna verksamhet ligger inom naturbenet.

Datorbenet
Verksamheten i datorbenet har varit omfattande men är nu den minst omfattande verksamheten. I dag omfattar datorverksamheten drift av ett antal webplatser åt företag eller föreningar med anknytning till Holmön.